Beleidsverklaring

In dit beleidsverklaring staat de ambitie beschreven, om zo groot mogelijke toegevoegde waarde te hebben voor onze klanten. Hiermee dragen we bij aan het maatschappelijke ondersteuning door strategische doelen te volgen. Om dit te realiseren kent het beleid ook een focus op het selecteren, behouden en vergoten van kennis en de vaardigheden van onze medewerkers. Het voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de normen ISO9001:2015, met als doel kwaliteit te borgen en continu te verbeteren van ons kwaliteitsmanagementsysteem helpt daarbij.

 

Het beleid

Zorgimkerij heeft als missie om mens en natuur samen te brengen waarbij iedereen die bij ons komt zich veilig en thuis voelt. We richten op elk individu die bij de dagbesteding komt, we stemmen af op wens en behoefte. Elk persoon is bijzonder op zijn of haar manier. Dat respecteren wij en zorgen voor een fijne groepsdynamiek. Zorgimkerij Ecopoll geeft de deelnemer de ruimte om zelf invulling te geven aan de dag waar hij of zij zich fijn bij voelt.

Onze eerste missie is dat elke vraag bij ons beantwoord wordt en in elke situatie iemand zich veilig en thuis kan voelen. Vrijheid, natuur, respect, ontspanning en gezelligheid vinden wij erg belangrijk. Vraaggericht werken waar mens en natuur samen komen, zodat zij een zinvolle dagbesteding krijgen.

Ontlasting van andere zorgverleners en mantelzorgers is een tweede missie. Wij vinden het belangrijk dat naasten ook worden ontlast waarbij ze geen zorgen hoeven te maken over hun naaste. Wensen die zorgverleners en mantelzorgers hebben bij de deelnemer mogen uitgesproken worden. Dit kan worden meegenomen in de begeleiding.

Als derde wil Zorgimkerij Ecopoll door mogelijkheden te zien in de mensen, hen ook de mogelijkheid geven. Waarin ze uitdaging vinden waarna ze zichzelf kunnen ontplooien en zichzelf mogen en kunnen zijn. Dit zorgt voor verbreding van de horizon, voor zowel de zorgimkerij als voor de cliënt.

 

Om zorg te dragen dat er kan worden voldaan aan de eisen en wensen van de cliënt is een managementsysteem opgezet, geïmplementeerd en onderhouden conform de vereisten van ISO 9001:2015. Middels het managementsysteem wordt ervoor gezorgd dat:

  1. De eisen en wensen van cliënten en andere relevante belanghebbenden bekend zijn en hierop ingespeeld kan worden. Aan de hand van klant en cliënt tevredenheidsonderzoeken wordt nuttige informatie ingewonnen om continue verbetering te bereiken.
  2. Er wordt voldaan aan alle geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op de producten van de organisatie.
  3. De prestaties van de processen van de organisatie worden gemonitord aan de hand van interne audits en dat er op dusdanige wijze verbeter mogelijkheden worden vastgesteld.
  4. Er aan de hand van een context-, stakeholder- en risicoanalyse nadrukkelijk wordt gekeken naar mogelijkheden ter verbetering van de organisatie.
  5. Het bewaken van de externe en interne kwaliteit en het continue verbeteren van de processen;
  6. Jaarlijks kwaliteitsdoelstellingen opgesteld worden om systematisch en met structuur continue verbetering mogelijk te maken.

Om dit alles tewerkstellingen stelt het bestuur van Zorgimkerij Ecopoll de nodige middelen ter beschikking. Dit kan bestaan uit de inhuur van externe deskundigheid en de tijd en investering van de directe zelf t.b.v. het kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Naam directie:

J.L.M Schuurmans

Plaats, datum:

Geffen, 07 februari ’22